Phòng học ngoại ngữ

EasyLAB là phòng học máy tính cho phép giáo viên và học viên có thể giao tiếp thoại với nhau. Tai nghe và mic đảm bảo sự giao tiếp giữa mọi người trong

Chi tiết

Optimas School là một hệ thống có thể lắp đặt cho bất cứ phòng học máy tính nào và biến nó thành một phòng học ngoại ngữ thực sự. Optimas School tạo

Chi tiết