Tuyển dụng nhân viên kinh doanh
 * Nhân viên kinh doanh - Thực hiện các hoạt động kinh doanh phân phối của 1 trong 2 trung tâm kinh doanh: + Sản phẩm của  trung tâm phân phối máy...
Tuyển dụng nhân viên kinh doanh
Nhân viên kinh doanh - Thực hiện các hoạt động kinh doanh phân phối của 1 trong 2 trung tâm kinh doanh: + Sản phẩm của  trung tâm phân phối máy...